Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Søråsen modellen - en pedagogisk modell

For å oppnå målsettingen for barnehagens virksomhet har vi valgt en bestemt måte å organisere barnehagen. Dermed ivaretar vi barnas individuelle behov på best mulig.

Aldersblandede grupper
Vi har 17 barn fra 1-6 år på alle avdelingene. Vi synes det er meget verdifullt at alle aldersgrupper er samlet på hver avdeling.

Barna får mer varierte sosiale erfaringer. Det blir mindre konkurranse og selvhevding i barnegruppen. De yngre vil ha nytte av å ha de eldre som modellen. Ulikheter i prestasjoner blir mindre framhevet. Vi opplever mye omsorg og stor grad av samhold i barnegruppen. Barna får oppleve fellesskap med barn på ulike alderstrinn, og får allsidige erfaringer i sosialt samvær.

Lek på tvers av avdelingene – valg/småbarnsgruppe
For å ivareta barnas alder og modning deler vi dagsrytmen til barn over og under 3 år. Barn over 3 år leker sammen inne på formiddagen og ute på ettermiddagen. Barn under 3 år samles i småbarnsgruppe med sine faste voksne hver dag, og leker ute på formiddagen og inne på ettermiddagen. De som går i barnehagen det siste året før skolestart, samles til Maxigruppe en til to timer i uken hvor de kan bli godt kjent med hverandre i samspill og lek.

Vi ser på hele barnehagen som ett hus, hvor vi legger vekt på mye lek og på barnas egne valg av aktiviteter. Vi ønsker at barna selv står i sentrum, de bruker hele barnehagen som lekeområde, og velger å leke med hvem og hva de vil uavhengig av alder eller avdeling. Barna blir kjent i hele barnehagen, med mange barn og voksne, og gjør seg egne erfaringer i aktivt samspill med andre. De lærer å ta hensyn til andre og å finne seg til rette i et sosialt fellesskap basert på omsorg og trygghet.Vi utvikler barnas positive og sterke sider ved å ta utgangspunkt i det barna selv har lyst til. Barnas synspunkter blir hørt og tatt hensyn til.

Temaarbeid – sosial kompetanse/fagområder
Vi arbeider temabasert, der vi fordyper oss i et tema over tid. Tema har til hensikt å fremme sosial kompetanse og læring i forhold til fagområdene.

Sosial kompetanse er evnen til å kunne samspille med andre på en positiv måte. Vi jobber med å utvikle gode samspillsferdigheter og evnen til å løse konflikter. Barna møter voksne med verdier som toleranse og likeverd, som igjen motvirker diskriminering og mobbing. Vi bruker rollespill, høytlesning, samlinger, og lek og aktivitet mellom barn og voksne for å fremme sosial kompetanse.

Vi fokuserer på følgende 5 punkter (fra Kari Lamer, Du og jeg og vi to).
Empati og rolletaking: Innlevelse i å gjenkjenne andre menneskers følelser og handle passende overfor dem. Vise medfølelse og ta andres perspektiv.
Positiv sosial atferd: Frivillige og uegennyttige holdninger og handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre.
Selvhevdelse: Det å ta initiativ i forhold til andre mennesker, og kunne hevde egne meninger, ønsker og behov, det å kunne stå i mot press.
Selvkontroll: Kunne utsette egne ønsker og behov, det å kunne kompromisse, takle konflikter.
Lek, glede og humor: Å skape glede, slappe av, spøke, og ha det moro. Involvere seg fullt og helt i lek, forstå lekesignaler.

Undring, glede og humor står i sentrum gjennom hele temaarbeidet. Vårt arbeid med tema beriker barnas lek og fantasi. Tema jobbes med på tvers av huset slik at barn og voksne opplever et fellesskap. Barnas medvirkning blir tatt hensyn til, og barn og voksne vil dramatisere og leke sammen. Vi tror ideer blir til og dukker opp underveis i samarbeid med barna. De 7 fagområdene blir knyttet til temaet underveis. Det er viktig at tema inspirerer og motivere personalet, slik at alle bidrar ut fra sine interesser, egenskaper og ønsker. Tema dokumenteres gjennom bilder, skriftlig arbeid og annet. 

 

trygghet, trivsel og fellesskap