Satsningsområder 2023/24


Barnehagen har på bakgrunn av kartlegging av pedagogisk praksis, prioritert følgende hovedsatsingsområde: 

Et inkluderende, trygt og godt leke- og læringsmiljø for alle barn 


Opplevelsen av å være inkludert i fellesskapet er grunnleggende for at barn skal oppleve trygghet, mestring, mening og glede. Det er også grunnleggende for all læring og utvikling. Personalet i barnehagen skal være aktive der barna er. Observere, støtte og utvide leken på deres premisser. Barna skal oppleve at vi tar deres perspektiv. At vi verdsetter og synliggjør deres innspill og interesser, og har fokus på aktiviteter hvor alle barn kan oppleve å bli inkludert. Gjennom ulike aktiviteter skal vi også oppmuntre og legge til rette for at barna kan fortelle om egen hverdag, opplevelser og følelser.  

Vårt mål er at alle barn skal oppleve å ha en venn og være en betydningsfull del av fellesskapet