Overganger

Vi er opptatt av å gjøre overgangen til ny barnegruppe så trygg og god som mulig. De 3 siste ukene i Juni endrer vi på gruppene våre.  Barna som skal over fra småbarnsgruppe til storebarns grupper fra høsten, begynner allerede i disse 3 ukene på sin nye gruppe. Barna blir da kjent på sine nye grupper før de går i sommerferie.  Det vil følge med personal fra småbarnsgruppen sammen med barna, slik at barna får noen trygghetspersoner i denne tilvenningsperioden. I tillegg blir barna kjent med voksne og barn som de skal være sammen med neste barnehageår. For at barna skal føle tilhørighet til den nye gruppen sin, vil de få ny garderobeplass på sin nye gruppe.  I disse 3 ukene vil også skoleklubben være en egen gruppe med eget opplegg, turer og aktiviteter sammen. Vi har god erfaring med denne metoden, som vil skape en god og trygg overgang og barna da vil få god tid til å bli kjent med voksne og barn. 
Personalet på gruppene vil sørge for en fin avslutning og start for barna i overgangsperioden.  
  
Overgang barnehage – SFO og skole  
Barn skal ha et sammenhengende læringsløp fra barnehage til SFO og skole. Et samarbeid mellom barnehagen og SFO/ skolen er derfor viktig. Kristiansand kommune har utarbeidet rutiner for dette samarbeidet. Både foreldre og barn deltar i arbeidet for å skape en trygg og god overgang. Barnehagen sender i samråd med foreldre et overføringsskjema til SFO og skole der også barnet har fått bidra med informasjon.  
Slik forbereder barnehagen overgangen til SFO og skole for det enkelte barn:  

Det siste året for barna i barnehagen jobber vi kontinuerlig med å gjøre barnas overgang til skolen best mulig. Barna skal få glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Vi jobber for at barna møter skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Vi legger til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som gir et godt grunnlag og motivasjon til å begynne på skolen.  

Barna som skal begynne på skolen har sin egen førskoleklubb, hvor de jevnlig på tvers av gruppene har felles opplegg, aktiviteter og turer. 
I siste foreldresamtale før skolestart avtaler pedagogisk leder og foresatte hva skolen skal informeres om for å sikre barnet en god skolestart. I samarbeid med foreldrene, blir “Overføringsskjema fra barnehage til skole” fylt ut og sendt til skolen. Barnehagen har også et møte med skolen, der informasjonen i skjemaet blir overlevert muntlig. Her kan også foresatte bli med.