Vårt satsingsområde

Barnehagen har på bakgrunn av kartlegging av pedagogisk praksis, prioritert følgende hovedsatsingsområde for neste barnehageår:  
Temabasert lek. 
Overordnet mål etter gjennomgått ståstedanalyse: Alle barn skal føle seg som en del av fellesskapet, få felles opplevelser og oppleve glede og mestring.  
For å nå vårt mål må leken være på barnas premisser, slik at de føler mestring og glede. Vi vil ta utgangspunkt i hva barna er interessert i når vi skal velge temaer. De ansatte vil da observere og ha samtaler med barna. Høre hva de liker å gjøre og hva de har lyst å gjøre mer av. Dette danner grunnlaget for hvilke temaer vi skal jobbe med dette året. Ved å gjøre det på denne måten, blir barna sett og hørt og får opplevelsen av at de er betydningsfulle. Dette er med på å bygge relasjoner mellom barna og de voksne. Når vi har valgt tema, vil vi gi barna felles opplevelse i forhold til temaet. Dette vil danne grunnlaget for at alle kan forstå leken, har noe å bidra med i leken og igjen føle tilhørighet.