Et godt og inkluderende læringsmiljø for alle barn

Barnehagen jobber kontinuerlig med å skape et godt læringsmiljø for hvert enkelt barn. Opplevelsen av å være inkludert i fellesskapet er grunnleggende for at barn og unge skal oppleve trygghet, mestring, mening og glede. Å være inkludert i fellesskapet er også grunnleggende for all læring og utvikling. Inkludering er en kontinuerlig prosess – ikke en tilstand. Inkluderingsprosesser i læringsfellesskaper må ledes av de ansatte.

Inkludering må også forstås og ses i et videre og mer langsiktig perspektiv, der formålet er at alle barn og unge i fremtiden skal kunne delta og påvirke i arbeids- og samfunnsliv, og få et godt og meningsfullt liv.

Inkludering handler om at alle barn og unge skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud. Å være inkludert vil si å delta i fellesskapet sammen med alle de andre barna  som tilhører fellesskapet. Dette innebærer at hver enkelt opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, samtidig som oppgaver og utfordringer er tilpasset evner og behov, slik at barnet opplever trygghet og lærer og utvikler seg.

Et inkluderende fellesskap omfatter alle barn. Fellesskapene skal kjennetegnes av respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer. Forskjellighet og mangfold må ses som verdi, styrke og ressurs. 

Fellesskapet skal være preget av gode relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Hvert enkelt barn skal oppleve å være betydningsfullt for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne. Alle barn skal få utvikle vennskap og delta i et sosialt fellesskap, uavhengig av forutsetninger. 
Barnehagen har fokus på barns deltakelse og mestring innenfor fellesskapet. Barnehagen jobber systematisk for å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere mobbing. Verktøy for pedagogisk refleksjon brukes systematisk for å skape et inkluderende læringsmiljø.
Jordbærveien barnehage har siden 2013 jobbet aktivt med Flik (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Dette har vært en felles satsing for barnehager og skoler i hele gamle Kristiansand.

Fokus på språk og vennskap er våre satsingsområder, og vi bygger på verdigrunnlaget i Flik:
Barn har en absolutt verdi
Barn vil lære,  og vil vise at de har lært
Barn vil hvis de kan
Barn som finner mening, deltar 

Alle barn har noe å tilføre fellesskapet 

Rammeverket vi jobber etter finner du her.

Mål:
Barnehagen skal ha et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring for alle. Dette er uavhengig av kjønn, religion, funksjonsnivå, etnisk bakgrunn og familiebakgrunn.
Læringsmiljøet i barnehagen er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barns sosiale og faglige læringsutbytte. 
Redusere omfanget av segregerende tiltak

Tiltak:
- Vi anerkjenner og løfter opp ulikheter, hos oss er det plass til alle!
- Det er ikke barnet som skal endres på, men miljøet rundt barnet som skal tilrettelegges (systemrettet tenkning). Bruke PA modellen for å sikre dette.
- Vi bruker lek for å inkludere, bygge vennskap og skape tilhørighet
- Vi styrker språk og kommunikasjon gjennom samtaler, lesing og språkgrupper.
- De ansatte er tilstedeværende og skaper gode relasjoner til barna, og mellom barna. Dette er med på å forebygge mobbing.

I forhold til mobbing har vi satt opp noen forventninger til foreldre og ansatte som kan være med å forhindre at mobbing skjer:

Det forventes at foreldrene:
- Jobber for å bli bedre kjent med hverandre
- Melder fra til barnehagen om det som skjer i livet til barnet. Eks. endringer i hjemmeforhold, boforhold, dødsfall i familie o.l.
- Snakker positivt om de andre barna i barnehagen
- Inkluderer alle og er imøtekommende mot andre barn man møter ved levering og henting.
- Er bevisst egne holdninger og hva man snakker om foran barnet. Eksempelvis rundt middagsbordet.
- Følger barnehagens rutiner rundt bursdager i henhold til invitasjoner, gaver, ol.

Det forventes at personalet:
- Gir barna felles opplevelser og erfaringer som danner en følelse av tilhørighet og samhold
- Skaper et miljø med varme og engasjement for barna hvor det knyttes gode relasjoner til barna gjennom en autoritativ voksenrolle.
- Er tilstedeværende voksne, som går frem som gode rollemodeller i forhold til egne holdninger
- Prioriterer vennskap i gruppesammensetninger. Gjennomfører mindre lekegrupper slik at de ser barnets behov for veiledning i lek
- Har jevnlig gjennomgang av hvordan hvert enkelt barn har det i gruppa
- Sørger for god informasjonsflyt og dialog med foreldrene. Godt samarbeid er nøkkelen til suksess.

Om mobbing likevel skulle forekomme har vi egne rutiner for hvordan vi skal gå frem.
Vi har nulltoleranse for mobbing!