Lek

Vi jobber strukturert, målrettet og aktivt for å legge tilrette for den gode leken og leknes magiske verden. Å leke er en kilde til glede og en flott måte å lære seg livets spilleregler på. Gjennom å leke vil barn få allsidige erfaringer som legger grunnlaget for læring, vekst og utvikling. På den måten kan vi si at leken bidrar til å forme oss og gjør oss til den vi er. Men barn leker ikke for å lære, men fordi det er gøy! Det gir en følelse av glede og livslyst i hverdagen. For barn er leken selve livet, og barn lever her og nå.

«Jeg skulle ønske barn lekte mer enn de gjør, for da bygger de opp en rikdom inni seg som de kan øse av resten av livet» (Astrid Lindgren). Leken har en betydning ikke bare i dag, men også i fremtiden.

Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

Personalet skal:
- organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
- bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer
- fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
- observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
- veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
- være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek
- ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.