Ny i barnehagen

VELKOMMEN TIL JORDBÆRVEIEN BARNEHAGE! 

Informasjon til foreldre om oppstart i barnehagen for de yngste 

Vi ønsker å gi alle barn en trygg oppstart i barnehagen. Å begynne i barnehagen er livets første overgang for det lille barnet. Fra en oversiktlig og skjermet tilværelse i familien, skal barn og foreldre venne seg til en ny hverdag, med flere omsorgspersoner og muligheter for vennskap, lek og utforskning. Det er en stor omveltning, og det er helt sentralt for oss å legge til rette for en oppstart som fremmer trygghet og gode relasjoner, og legger grunnlag for trivsel og utvikling.  

Jordbærveien barnehage praktiserer foreldreaktiv tilvenning, basert på kunnskap fra nyere forskning, som slår fast at dette er den beste tilnærming til oppstart i barnehage. Dette innebærer at foreldre må sette av tid til å være med barnet i barnehagen den første uka. Dersom foreldre ikke har anledning, kan besteforeldre eller andre trygghetspersoner være med. Dersom dette er utfordrende for familien, så ta kontakt med barnehagen og forklar situasjonen, - vi finner en løsning! 

Det forventes at foreldre deltar aktivt og tar ansvar for eget barn. Foreldres oppgave er å være sammen med barnet hele tiden og bidra til at barnet får gjøre seg kjent i barnehagen på sitt vis og i sitt tempo. Foreldre kjenner barnet og vet hvilken støtte det trenger i de ulike situasjonene. Sitt sammen med barnet på gulvet. De ansatte blir kjent med barnet og overtar gradvis ansvaret. 

Første uka er foreldre sammen med barnet i barnehagen, og uke 2 er det fint å gi barnet kortere dager. 

Trygghetssirkelen illustrerer hvordan en tilstedeværende voksen fungerer som trygg base som barnet kan utforske verden fra. Foreldre som er med i barnehagen er barnets trygge base, - og så overtar tilknytningspersonen i barnehagen denne rollen gradvis. Utforsking og tilknytning henger sammen og står i et avhengighetsforhold til hverandre. Tilknytning kan forklares ut ifra barnets avhengighet og behov for beskyttelse, mens utforskning kan forklares ut ifra barnets selvstendighet og behov for å undersøke og mestre verden (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015). 

På småbarnsavdeling ser vi at de voksne sitter på gulvet, og tilbyr kos, trygghet og trøst, mens barnet gradvis beveger seg ut i rommet, undersøker, leker litt, og søker tilbake til den voksne for omsorg ved behov. 

Denne fasen er krevende for hele familien- legg opp til rolige ettermiddager! Se en nyttig, informativ film her.

Barn reagerer ulikt på å begynne i barnehagen, det er en stor omveltning i livet. Noen blir klengete, noen trenger mer søvn, andre reagerer med forstyrret søvnmønster, og virker litt lei seg. Dette handler ikke nødvendigvis om mistrivsel, men det kan være en reaksjon på den nye hverdagen. Snakk med personalet om hvordan barnet har det hjemme, og hvordan en sammen kan gjøre dagene lettere. 

Om avskjed- det er viktig å avtale med personalet, ta tydelig farvel med barnet og så gå. Personalet skal støtte barnets følelser «Jeg ser du er lei deg- det skjønner jeg godt» gå med barnet i følelsen, og ikke bare avlede. Det er naturlig at barnet reagerer, personalet skal trygge og trøste. 

Om henting- Vi anbefaler å gjennomføre henting selv om barnet protesterer. Avskjed med barnehagen er også en ny rutine barnet skal lære seg.  

Barnehagen er mobilfri sone, vær oppmerksomt til stede sammen med barnet, for å følge opp barnets signaler. Det er viktig å ikke gjemme seg bak en skjerm. Det er ikke lov å fotografere eller dele film fra barnehagen på sosiale medier.  

Foreldre får innsikt i barnehagens indre liv. Foreldre vil se andre barns adferd, og være vitne til konflikter mellom barna, og kanskje se ting en kan reagere på. På samme måte ser andre foreldre deres barn. Det forventes at foreldre ikke snakker om det de opplever med andre, på samme måte som personalet har taushetsplikt. 

I løpet av de to første ukene får foreldrene tilbud om en oppstartssamtale. Her kan en gi barnehagen viktig informasjon om barnet og familien, og spørre om det en lurer på. 

Vi gleder oss til å bli kjent med barnet og familien, og ønsker å få til en god oppstartsperiode i tett dialog med foreldre, som kjenner barnet best. En god start legger grunnlag for videre trivsel, og et godt barnehageliv.