Språk og kommunikasjon

Et godt utviklet språk og kommunikasjonsferdigheter har stor betydning for barnet her og nå og videre i livet. Derfor har arbeid med språk en helt sentral plass i barnehagen.  Det handler om selve grunnlaget for å lære. Det er selve fundamentet for læring og tenkning. Språket er viktig for flere sider ved barns utvikling, blant annet kognitivt, sosialt og emosjonelt. Språket hjelper oss til å regulere følelsene og reaksjonene våre. Det hjelper oss til å bygge og opprettholde relasjoner. Vi trenger tette, nære relasjoner og vennskap for å trives. Evnen din til å knytte relasjoner vil påvirke hvordan vi har det, trivsel og vår mentale helse. 

Fra barnet er født har det evnen til å kommunisere ved hjelp av kroppspråk og følelsesuttrykk. Etterhvert utvikler det evnen til å kommunisere gjennom ord og senere gjennom skriftspråk.

Frem til barnet er 5 år har det et unikt vindu for å utvikle språk. Den aller viktigste språkstimuleringen finner sted når barnet er fra 0-3 år. Fra barnet er 4 år lukkes mulighetsvinduet for språklæring sakte, men sikkert. Det er med andre ord i barnehagealder vi legger selve grunnlaget for vår språk kompetanse.

Barnet lærer språk gjennom interaksjon med andre mennesker. De lærer best når de er engasjerte, aktive og de koser seg. Akkurat som oss voksne. I tillegg til å jobbe med språkstimulerende aktiviteter sammen med barna, kartlegger vi barn med språkvansker og alle flerspråklige barn. Dette for å følge med, sikre utvikling og progresjon i barnets språkferdigheter.