Meny
Velg avdeling Forside
Kolsbergveien 24 4616 Kristiansand
Telefon: 38 11 37 10 Faks: Kolsbergveien 24 Send oss e-post
Redaktør: Elin Kjellingland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Innlogging for ansatte
FLiK - Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand

FLiK prosjektet

Barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt læringsmiljø som mulig. Det store målet er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing. Det skal skje gjennom et systematisk arbeid i FLiK-prosjektet (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand).  Prosjektet startet i 2013 og varer ut 2017. 2600 ansatte ved alle grunnskolene, de kommunale barnehagene og de aller fleste private barnehagene er med. Prosjektet startet på ledernivå våren 2013, og personalet på enhetene setter i gang fra oktober samme år.   Laboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og pedagogisk praksis (LSP) ved Universitetet i Aalborg er hovedsamarbeidspartner. 

Hva er FLiK:

 • Flik omfatter alle barnehager og skoler i Kristiansand.  
 • Aktiviteter i prosjektet retter seg i hovedsak mot de voksne.  
 • Kunnskapen som formidles er basert på forskning og er relatert til pedagogisk praksis.  
 • Gjennom pedagogisk analyse setter vi fokus på hele barnehagemiljøet.

 

Mål med FLiK:

 1. Forbedre alle barns sosiale og faglige læringsutbytte
 2. Redusere omfanget av segregerende tiltak overfor barn som trenger ekstra tilrettelegging
 3. Skape læringsfellesskaper som gir  opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel - redusere mobbing.

 

Hvorfor FLIK i barnehagene:

 • Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap i barnehagenes praksis. Dette for å videreutvikle og sikre tilbudets pedagogiske kvalitet. Hvordan vet vi at  det vi gjør virker positivt på barns utvikling og læring?  
 • Vi skal øke kvaliteten på den pedagogiske praksis innenfor de ordinære rammer i barnehagen. Slik at alle barn, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve  tilhørighet, meningsfull deltakelse og utbytte innenfor fellesskapet.
 • Alt for mange elever fullfører ikke videregående skole!  
 • Forskning viser at en av årsakene til frafall i videregående skole bl.a. skyldes mobbing som startet allerede i barnehagen. Forskning viser at 12% av barna  som blir spurt sier at de ofte blir plaget av andre barn i barnehagen (Bratterud m.fl. 2012).  
 • Revisjonsrapporten om mobbing viser store forskjeller mellom skolene i Kristiansand, når det gjelder mobbing. Rapporten anbefaler systematisk satsing på  læringsmiljøet.  
 • Forskning viser at jenter trives langt bedre enn gutter i barnehagen (Nordahl).  
 • De faglige resultatene på nasjonale prøver i skolen er ikke gode nok. Forskning viser at dette også henger sammen med kvaliteten på barnehagetilbudet