Foreldresamarbeid

Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge Barnekonvensjonen og Barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet.

Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi og bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

I Søm barnehage ønsker vi at foreldre er aktive og deltagende. Vi ønsker et samarbeid preget av forståelse, gjensidig åpenhet og tillit til hverandre.

 

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget er lovfestet i barnehageloven og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget består av foreldre/foresatte og personalet, likt fordelt. Enhetsleder har møte og uttalerett, hvis ikke han er valgt som en av personalets representant. Det er viktig at foreldrene bruker samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet
Fremmer fellesinteressene til foreldrene og er med på å skape et godt samarbeid til barnehagen. Det består av foreldre/foresatte til alle barn. Foreldrerådet kan ha egne møter i barnehagens lokaler om ønskelig. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget bruker foreldrerådet som sitt rådgivende organ.

Foreldremøter
Foreldrene får møte hverandre og personalet. Fra barnehagen vil det bli gitt felles informasjon, i tillegg til at vi tar opp aktuelle temaer.

Samarbeid om enkeltbarn
Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. Foreldre blir tilbudt to samtaler gjennom barnehageåret – en på høsten og en på våren. Ut over det har vi samtaler ved behov. Vi samtaler om barnets utvikling og trivsel i barnehagen og hjemme.