Ny i barnehagen

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære." (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Vi ønsker å legge til rette for at barnet skal få en god og trygg start i barnehagen. Den første tiden er det fokus på å bli kjent, tilpasse seg rutiner og organisering og ikke minst å etablere og knytte relasjoner med personalet og andre barn. 

Slik gjør vi det hos oss:

- Fast besøksdag, en time i uken fra mai. Barn og foreldre kan gjøre seg kjent med barnehagen og bli trygge på oss ansatte.

- Foreldremøte for nye foresatte på våren. 

- I løpet av tilvenningsdagene er målet at barnet skal bli så trygg på de ansatte at barnet oppsøker personalet for trøst og nærhet.  

- Ved oppstart i august er foresatte, eller andre barnet kjenner godt, med. Det er viktig at trygghetspersonen som følger barnet setter av god tid og at tilvenningen skjer i barnets tempo.