Ny i barnehagen

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære." (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Barn har grunnleggende behov for forutsigbarhet, trygghet og stabile rammer. De er avhengig av å ha varme, omsorgsfulle voksne rundt seg, som kan støtte dem, og trygge dem i sin utforskning av verden. Trygge relasjoner har stor betydning for barnas psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å kunne forstå barnet innenifra (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).
Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetssirkelen illustrerer hvordan en tilstedeværende voksen fungerer som trygg base som barnet kan utforske verden fra. Foreldre som er med i barnehagen er barnets trygge base, - og så overtar tilknytningspersonen i barnehagen denne rollen gradvis. Utforsking og tilknytning henger sammen og står i et avhengighetsforhold til hverandre. Tilknytning kan forklares ut ifra barnets avhengighet og behov for beskyttelse, mens utforskning kan forklares ut ifra barnets selvstendighet og behov for å undersøke og mestre verden (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).
På småbarnsavdeling ser vi at de voksne sitter på gulvet, og tilbyr kos, trygghet og trøst, mens barnet gradvis beveger seg ut i rommet, undersøker, leker litt, og søker tilbake til den voksne for omsorg ved behov.

Å begynne i barnehagen er livets første overgang for det lille barnet. Fra en oversiktlig og skjermet tilværelse i familien, skal barn og foreldre venne seg til en ny hverdag, med flere omsorgspersoner og muligheter for vennskap, lek og utforskning. Det er en stor omveltning, og det er helt sentralt at barnehagen legger til rette for en oppstart som fremmer trygghet og gode relasjoner, og legger grunnlag for trivsel og utvikling.

Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:  

  • Nye barn og foreldre inviteres til faste besøksdager i mai og juni.
  • Kristiansands barnehagen praktiserer foreldreaktiv tilvenning, basert på nyere forskning, som slår fast at denne er den beste tilnærmingen for oppstart i barnehagen. Dette innebærer at foreldre må sette av tid til å være sammen med barnet i barnehagen den første uka. Hvis foreldre ikke har anledning, kan besteforeldre eller andre trygghetspersoner være med. Dersom dette er utfordrende for familien, ta kontakt, vi finner en løsning.
  • Det forventes at foreldre deltar aktivt og tar ansvar for egne barn denne første uken. Foreldrenes oppgave er å være sammen med barnet hele tiden og å bidra til at barnet får gjøre seg kjent med barnehagen på sitt vis og i sitt tempo. Foreldre kjenner barnet og vet hvilken støtte det trenger i ulike situasjoner. De ansatte blir kjent med barnet og overtar gradvis ansvaret.
    For å skape trygghet rundt barnet i oppstarten deler vi barna inn i grupper med faste voksne, gir barnet ekstra nærhet og omsorg, dialog med foreldrene om hvordan barnet har det og tilpasse tilvenningen til barnets behov.