Fokusområde - bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling:

Vi ønsker at Solstrålen barnehage skal fremmer omsorg for verden vi lever i, både her og nå og i fremtiden.
Barna skal se verdien av å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, og vi ønsker å lære barna å tenke kritisk,
handle etisk og vise solidaritet. Vi benytter barnehagens multihusområde og andre nærområder som en arena
for lek og læring hvor vi har rik tilgang på førstehåndserfaringer i naturen. Barna får naturopplevelser og blir
kjent med naturens mangfold. Barnehagen ønsker med dette å bidra til at barna opplever tilhørighet til
naturen. Det går en rød tråd fra barnehagens tidligere fokusområder barneperspektivet – livsmestring og
inkludering og videre til bærekraftig utvikling. «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.»
(Rammeplan for barnehager). Vi hjelper barna med å lære å ta vare på seg selv og hverandre gjennom fokus
på lek - relasjonsbygging – lysglimtjakt – medbestemmelse – annerkjennelse – inkludering.
For at barna skal ønske å ta vare på naturen må barna få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve
naturen som arena for lek, læring, undring, utforskning og naturvitenskapelige fenomener der de kan utfolde
seg kreativt og motorisk til ulike årstider.

Vi vil ha fokus på ulike mål gjennom året:

- Redusere matsvinn - delta i MatVinn prosjekt
- Legge til rette for gode naturopplevelser
- Ta i bruk boksahi
- Utvide barnehagens kjøkkenhage «Fra jord til bord»
- Legge til rette for gjenbruksstasjon for barneklær
- Etablere utlån av brukte bøker
- Etablere bærekraftige menyer – ta i bruk ulike ressurser i nærområdet
- Bli Grønt flagg – barnehage