Meny
Velg avdeling Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Styrketjenesten for språk og mangfold

Styrketjenesten er Kristiansand kommunes veiledningstjeneste på temaene språk og mangfold. Det er et tilbud for alle offentlige og private barnehager i Kristiansand. Tjenesten startet opp i 2004 under pedagogisk støtteenhet for barnehager. I januar 2014 ble tjenesten flyttet til daværende Kongsgård flyktningebarnehage. Styrketjenesten har hele tiden hatt oppgaver med veiledning og kompetanseheving av barnehager i språk og mangfold, og fikk etter noen år tildelt forvaltningsansvaret for den statlige tilskuddsordningen: "Tilskudd til tiltak for å styrke språkutviklingen for flerspråklige barn i barnehagen". Fra 01.08.23 ble Styrketjenesten på nytt omorganisert og er nå en del av Pedagogisk psykologiske tjenester 

Barnehagene kan søke ekstraressurser til flerspråklig aassistanse, støttepedagog i norsk og veiledning hos Styrketjenesten for språk og mangfold. Søknadsfrist 30. april. Her finner du søknadskjema for å søke om ekstra ressurser for å styrke språkutviklingen for flerspråklige barn i barnehagen

De som arbeider i Styrketjenesten:

De ansatte i Styrketjenesten arbeider i flere barnehager pr. uke. Timeplanene organiseres fra Kongsgård barnehagesenter i samarbeid med aktuelle barnehager og den ansatte. Vi har tre ulike grupper ansatte

1. Fast ansatte flerspråklige fagarbeidere som arbeider som ekstra ressurs i barnehagene. De som er fast ansatt pr 01.05.21 snakker norsk i tillegg til arabisk, somali eller tigrinja. Deres viktigste arbeidsoppgave er å bygge bro mellom barnehagen og hjem. Våre flerspråklige ansatte hjelper barna til å forstå og bli forstått. De snakker morsmålet med barna og veileder de ansatte i barnehagen om familienes opprinnelsesland, kultur, språk, barneoppdragelse, religion og tradisjoner. De tar ikke tradisjonelle tolkeoppdrag utover korte beskjeder mellom familiene og barnehagene. De barnehagene som får tildelt flerspråklige fagarbeidere fast gjennom året, forplikter seg til at pedagogiske ledere lager en arbeidsplan sammen med tildelt fagarbeider. Planen ligger som vedlegg på denne siden

2. Veileder/støttepedagoger i norsk er utdannet barnehagelærere og har god kompetanse på språk og veiledning. De har en todelt rolle i barnehagene de arbeider i. De arbeider direkte med språkstimulering for de flerspråklige barna i et tett samarbeid med grunnbemanningen i barnehagen. De observerer språkmiljøet i barnehagen, - og veileder personalet i fht gode tiltak for å skape et godt språkmiljø i den aktuelle barnehage.

3 Flerspråklige fagarbeidere/assistenter i oppstartsressurser: Flerspråklige fagarbeidere assistenter på ulike språk som kan arbeide i kortere perioder i enkeltbarnehager ved behov. Det er ofte behov for støtte og brobygging mellom hjem og barnehage i en oppstartsfase slik at det blir lettere for barn og familier å bli kjent med barnehagens rutiner

I tillegg til fast tildelte midler, tilbyr Styrketjenesten også kulturtolk på arabisk. Kulturtolken vår er utdannet fagarbeider og har lang erfaring fra arbeid i barnehager i tillegg til god kjennskap til arabisk språk og kultur og det norske hjelpeapparatet. Hun kan lett sette seg inn i hva som bør forklares nærmere og kan bidra til økt forståelse både for barnehageansatte og foreldre. Kulturtolken bestilles ved å kontakte Kongsgård barnehagesenter

Vi tar også gjerne i mot spørsmål som går på det flerspråklige/flerkulturelle feltet på telefon eller epost Ved behov kan vi bidra med observasjon og veiledning, eller bidra til faglig innhold på personalmøter og planleggingsdager i andre barnehager.