Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Hverdagssamtaler

Samtaler er en grunnleggende aktivitet for språktilegnelse og læring. Spontane, uformelle samtaler finner sted hvor som helst og når som helst i løpet av barnehagehverdagen, og slike samtaler er en omfattende og viktig læringsarena. Gode samtaler mellom en voksen og enkeltbarn eller få barn i en gruppe har vist seg å være fruktbare språklæringssituasjoner. Les mer om samtaler og andre språkstimulerende aktiviteter på Utdanningsdirektoratet sine sider

Barn lærer språk når de bruker språket i samtaler med andre. Barn lærer også best når de er interessert i noe. Det betyr at noen samtaler er mer lærerike for barnet enn andre. Berit Bae (2009) er opptatt av at voksne lytter til det barnet vil formidle. Dette krever evne til innlevelse og vilje til å følge barns initiativ og oppgi kontrollen over interaksjonen. Da kan man møte barnet på en måte som gjør at barn og voksne blir likeverdige samtalepartnere i noe Charlotte Palludan (2007) kaller for utvekslingstone, der samtalepartnerne utveksler erfaringer, tanker, meninger eller følelser.  Les hvordan barnehagen kan øke muligheten for at alle barn i barnehagen opplver meningsfulle samtaler i løpet av dagen

En samtale er en språklig samhandling som finner sted når to eller flere deltakere har felles fokus, og de snakker sammen om det de ser, hører, berører eller tenker på. Samtaler om ulike tema som oppstår spontant i aktiviteter og situasjoner, blir kalt hverdagssamtaler. Å ha møteplasser for hverdagssamtaler i mindre grupper med en voksen og noen barn kan øke barnas språklige deltakelse.  Liv Gjems skriver i denne artikkelen om de yngste barna, den ansattes rolle og barn med flere språk

Katrine Giæver setter søkelys på at kommunikasjon er mer enn ord og setninger i et språksystem. Når man forstår kommunikasjon som kroppslig samhandling like mye som muntlig språk, vil mange flere barn bli sett på som ressurssterke og deres muligheter for å delta utvides. At barnet gis mulighet til deltakelse i dialogen, er et første skritt på veien til å lære seg norsk. Les mer om Katrine Giævers spennende forskning i artiklene "Dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen" og "Barnehagene trenger nye måter å forstå språklig kommunikasjon på"

Torild Marie Olsen ønsker med sin forskning å få kunnskap om det som kjennetegner det uformelle språkarbeidet i barnehagen. For at det skal være en god språklæringssituasjon må barna være interesserte og kjenne seg trygge i situasjonen. Forskningen hennes viser at de flerspråklige barna oftere tar initiativ og har større påvirkning på form og innhold når samtalene foregår ute og i lek