Meny
Velg avdeling Forside
Haugåsstubben 1 d, 4016 Stavanger Postboks 355, Forus, 4067 Stavanger
Telefon: 97 14 49 03 Send oss e-post
Redaktør: Bente Sjøthun
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Rettigheter

 

 

 

 

 Tegnspråkopplæring for foresatte

Tegnspråkopplæring for foresatte, også kalt "Se mitt språk" er et opplæringsprogram i tegnspråk for foresatte med hørselshemmede barn. Tilbudet gjelder for foreldre med barn i alderen 0-16 år. Tilbudet omfatter 858 timer tegnspråkundervisning og 142 timer med temaer som omhandler det å være foreldre til hørselshemmede barn.

 

 

 

Hoveddelen av opplæringen gir undervisning i praktisk tegnspråk. I temadelen er aktuelle temaer; språk som verktøy for kommunikasjon og læring, barnets tospråklige utvikling, audiologi, overganger i barne- og ungdomsalder, teknisk tilrettelegging og rettigheter knyttet til hørselshemming.

Undervisningen er lagt opp som moduler av en ukes varighet og omfatter totalt 40 uker. Innholdet i modulene følger barnets alder og utvikling.

I tillegg gjennomfører Signo kompetansesenter en modulbasert kursrekke på 50 timer, ”På vei mot et språk” for døve og sterkt tunghørte barn med flere funksjonshemminger.

Bakgrunn

Tegnspråkopplæring for foresatte ble omtalt som et satsningsområde i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-97. I forlengelsen av dette ga Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet i oppdrag til Norsk Fjernundervisning å utvikle læremidler til tegnspråkopplæring for foreldre.

Styret for kompetansesentrene ba sentrene planlegge opplæringstilbudet, og høsten 1996 ble planen iverksatt.

Mål

Målet for opplæringen er at de foresatte skal:

  • lære å kommunisere mest mulig uanstrengt og flytende med sine barn
  • få innsikt i og forståelse for sitt barns tospråklighet
  • få innsikt i døves kultur og historie
  • få kunnskap om de rettigheter barnet med hørselshemming og familien har i forhold til det offentlige hjelpeapparatet og skolesystemet.

Innhold og omfang

De foresatte får tilbud om å delta i opplæringen fra barnets hørselshemming blir oppdaget og fram til sommeren det året barnet fyller 16 år. I startfasen får de foresatte kurs fire uker i året, en uke av gangen. Senere er det to eller tre uker undervisning årlig.

Undervisningsplanen består av 40 moduler – en modul for hver uke de foresatte er på kurs. For de foresatte som er med fra starten, vil altså opplæringen spenne over 40 uker. En detaljert plan over innhold i opplæringen finnes på nettstedet Se mitt språk.

Undervisningsplanen er inndelt i tre hoveddeler:

  • 858 timer tegnspråkundervisning
  • 118 timer med temaer om det å være foresatte til barn med hørselshemming
  • 24 timer som handler om døves kultur og historie

Hver modul består av 25 undervisningstimer. Kompetansesentrene har ansvar for gjennomføringen av 33 av modulene, mens Ål folkehøyskole og kurssenter for døve har ansvar for gjennomføring av de resterende 7 modulene.

Det er oppstart av modul 1 (ny kursrekke) hver høst.

Undervisningsmateriell

Til opplæringsprogrammet «Se mitt Språk» er det utviklet både bøker, CD-er og DVD-er. Det er et variert materiell der en blant annet finner temavideoer, interaktive PC-programmer og lærerveiledning på tegnspråk. Her finner du noe av tegnspråkmateriellet som er tilgjengelig. Sentrale produkter til «Se mitt Språk» er Språkbok - en innføring i norsk tegnspråk, og de interaktive PC-programmene TegnStart og TegnRom.TegnStart-serien (4 CD-er) har mange ulike aktiviteter for en intensiv språklæring for voksne, mens formålet med TegnRom-serien (4 CD-er) er å samle barn og foreldre om en felles aktivitet som fremmer tegnspråklig kommunikasjon. En fullstendig oversikt over materiellet finner du på i nettbutikken til Møller Trøndelag kompetansesenter. I nettbutikken er det også mye annet materiell som egner seg til tegnspråkopplæring for foreldre til døve og sterkt tunghørte barn. En annen aktuell resssurs er de digitale læremidlene for hørselshemmede, som er gratis tilgjengelig på nettstedet RH. En helt uunnværlig ressurs for opplæringsprogrammet "Se mitt Språk" er nettstedet tegnordbok.no.

Barnepass / pedagogisk tilbud for det hørselshemmede barnet og søsken

Av og til stilles det spørsmål omkring barnepass- og eller et pedagogisk tilbud i forbindelse med foreldrenes tegnspråkopplæring. Ordningene rundt dette er forskjellige fra senter til senter. Det tilbud som finnes på noen senter, gjelder barn fra 0 – 6 år og der hvor dette tilbudet finnes, sendes påmeldingsskjema for barnepass ut sammen med innkalling til kurset.

Tilbudet er gratis.

Deltakere på tegnspråkopplæringen for foreldre/foresatte må selv avklare om- og hvilket tilbud som finnes ved det enkelte senter.

Kostnader

Tegnspråkopplæring for foresatte er gratis. Senteret tilbyr også gratis kost og losji for deltakere som har lang reisevei.

Deltakerne får kursbekreftelse for det antall dager de har deltatt.

Foresatte som deltar har rett til opplæringspenger og permisjon under kurs/opplæring ved alle offentlig godkjente kompetansesentra (jf. Lov om Folketrygd § 9 13, 1. ledd og Arbeidsmiljølovens § 33a). Kontakt trygdekontoret på hjemstedet for nærmere informasjon.